Consorci sanitari
del maresme
1

Introducció

JUNTS PER AFRONTAR EL CANVI

Enguany, més que mai, el compromís dels professionals ha estat la clau per assolir tant els objectius assistencials –marcats pel CatSalut i pel nostre Pla d’acció– com la viabilitat econòmica del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM). Aquesta implicació ha comportat un sacrifici econòmic i personal de gran magnitud: la pèrdua, mitjançant un pacte, de la meitat de la paga de Nadal del 2013, pèrdua que s’afegeix a d’altres pèrdues d’anys anteriors (el 5% del sou des del 2010 i les DPO) i a l’augment de la  jornada laboral.

Som conscients de l’esforç que tot això ha suposat, i que ens ha situat en un moment on difícilment es podran assumir nous sacrificis sense millorar el finançament del CSdM i revisar el procés de presa de decisions i el rol que hi tenen tant els professionals com la ciutadania. Per això, el Pla d’acció del CSdM atorga un pes específic a la governança o, més específicament, la bona governança. La implicació dels professionals (incloent-hi la reducció pactada del sou) ha fet possible augmentar l’activitat i millorar la qualitat en un moment de restricció pressupostària

Un sistema públic d’excel·lència se sustenta en la plena complementarietat entre la qualitat dels serveis proporcionada pels professionals de la salut i la satisfacció mostrada pels ciutadans. En aquest sentit, s’ha d’agrair la confiança que, no només aquest any sinó en anys anteriors, ens han mostrat els ciutadans que atenem, tal com ho demostren les enquestes de satisfacció que, al llarg de l’any, han realitzat diverses institucions en els diferents àmbits d’atenció del CSdM.

És gràcies al binomi ciutadà-professional que, malgrat el context de restriccions, hem obert el camí per reforçar el nostre rol de referent a la comarca no només en l’àmbit assistencial i social –potenciant la coordinació entre els nostres centres i establint aliances amb altres agents de salut–, sinó també en docència, recerca i innovació.

Una memòria diferent. Aquesta és una memòria, o un anuari, que s’aparta del convencional, perquè no es refereix només a l’activitat realitzada durant l’any anterior, sinó que amplia el focus per rendir comptes de la gestió realitzada durant els  tres anys que portem de crisi.Cal una governança més participativa per reforçar el compromís professional i la confiança ciutadana en els serveis sanitaris

El 2013 ha estat cabdal per al CSdM perquè ha estat l’any d’arrencada del Pla d’acció, el nostre full de ruta fins el 2016. Aquest document, que defineix el CSdM com a Organització Sanitària Integral (OSI), consolida moltes de les accions iniciades els dos anys anteriors i n’incorpora de noves. Les circumstàncies, doncs, justificaven una estructura de memòria que aplegués:

 • Una explicació de com estem fent les coses i amb quin objectiu, fet que queda reflectit en els quatre àmbits d’actuació del Pla d’acció i en l’assolit durant el primer any.
 • Una descripció objectiva dels resultats de la gestió dels darrers tres anys, sovint amb dades contrastades per organismes externs.
 • Un recull les dades estructurals, de recursos i d’activitat que caracteritzen tota memòria.

Esperem que sigui del vostre interès.

2

El full de ruta
El pla d'acció 2013-2016

El Pla d’acció 2013-2016 es va començar a elaborar el març del 2012 a partir de les directrius marcades pel Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 i el va aprovar el Consell Rector l’abril del 2013. És un document que neix amb l’objectiu d’adaptar l’estratègia del CSdM, d’una banda, a les necessitats actuals de la població de referència i, d’altra banda, a la situació social i econòmica del moment.

És per això que conté actuacions d’implantació ràpida i amb un impacte immediat. Es tracta, doncs, d’un document viu i prou flexible com per permetre l’adequació a les condicions variants del nostre entorn sense perdre el rumb. A la pràctica, el Pla d’acció implica:

 • modificacions organitzatives,
 • la integració de nivells assistencials,
 • l’èmfasi en l’eficiència, l’eficàcia i la qualitat.

Què marca el Pla d’acció

9 objectius estratègics
1. Garantir l’adequació del model organitzatiu i de gestió a la realitat del moment, per fer compatible la solvència i la sostenibilitat amb la consecució de resultats en l’àmbit de la salut i l’atenció a les persones.
2. Potenciar la capacitat resolutiva, garantint l’eficiència i la qualitat assistencial.
3. Atendre la cronicitat, mitjançant la implementació del Programa del pacient crònic complex del Pla de salut de Catalunya a la realitat del CSdM i de la població atesa.
4. Tenir en compte els condicionants socials de la salut a l’hora de definir els nostres serveis, tot considerant l’ús coordinat de la xarxa de dispositius del territori.
5. Elaborar un programa de desenvolupament professional personalitzat.
6. Incorporar a l’estratègia el valor generat per la recerca i la innovació en un marc acadèmic, tecnològic i d’empresa.
7. Establir aliances estratègiques en els àmbits institucionals, assistencials i de gestió.
8. Desenvolupar eines i serveis d’anàlisi per a la presa de decisions assistencials i de gestió.
9. Retre comptes tot visualitzant els serveis i resultats del CSdM, sobretot en el nostre àmbit territorial
4 grans àmbits
9 línies d’actuació
Model d’atencióLínia 1Centrar el model en el pacient per oferir una millor assistència
Línia 2Potenciar els primers nivells d’atenció per optimitzar i guanyar eficiència
Línia 3Basar el treball i la continuïtat assistencial en processos
Línia 4Valorar els professionals i garantir oportunitats formatives, docents i investigadores
TerritoriLínia 5Enfortir els lligams i la coordinació dins del CSdM
Línia 6Establir aliances i relacions amb altres institucions
Línia 7Enfocar la cartera de serveis al territori i a la comunitat
ConeixementLínia 8Fomentar la innovació
GovernançaLínia 9Implementar un nou model de governança més transparent i participatiu
27 accions

Pla d’acció / 1

Un model d’atenció més eficient, personalitzat i de més qualitat

Moltes de les accions iniciades al 2013 han tingut com a finalitat atendre les persones d’una forma més eficient, tot oferint una assistència cada cop més propera i que promogui la implicació dels pacients i dels seus familiars:

 • S’ha posat en marxa el circuit de diagnòstic ràpid per a malalties potencialment greus que necessiten una valoració clínica i proves diagnòstiques de forma ràpida, però no tractament urgent. Dels casos atesos, el 22% han estat  càncers, el 13% malalties oncohematològiques i el 20% anèmies ferropèniques.
 • S’ha implantat el Pla de seguretat del pacient en quatre àmbits: àrea d’Urgències, àrea quirúrgica, hospitalització i UCI.
 • S’ha inclòs als pacients en tractament de quimioteràpia o radioteràpia i als malalts del nou Servei d’Hospitalització a Domicili al programa CONSORCI 24HORES, que ja funcionava per a pacients crònics complexos des del 2012. Els pacients que ho necessiten reben atenció urgent les nits dels dies laborables i 24 hores en festius i caps de setmana durant tot l’any.
 • S’han iniciat programes de pacient expert per a persones amb insuficiència cardíaca crònica, malaltia pulmonar obstructiva crònica i diabetis.

Major resolució en els primers nivells d’atenció

La coordinació entre els professionals de l’atenció primària i l’atenció especialitzada hospitalària i extrahospitalària ha estat una de les prioritats. En aquest sentit s’han adoptat mesures com:

 • La implementació de l’e-CAP a les tres ABS. Això ha suposat una major coordinació amb els especialistes que visiten als CAP de Premià i del Camí del Mig i la implementació del sistema de visita virtual, que ha permès reduir el nombre de visites, en comunicar informació clínica al pacient per mitjà de correus electrònics o missatges de text.
 • La posada en marxa a l’atenció primària dels circuits de derivació en patologia arterial, venosa i peu diabètic.
 • L’impuls d’un protocol de cefalees, juntament amb l’atenció especialitzada.

Una formació per respondre a les necessitats actuals

Aquest any, amb la reactivació de la Comissió de Formació i el nomenament d’un cap de formació continuada, s’han posat les bases de la Unitat de Formació. En aquest sentit, s’ha començat a desplegar un pla de formació corporatiu, que contempla tots els col·lectius professionals, i s’ha iniciat la implantació d’una plataforma de formació en línia.

La formació continuada del CSdM vol adequar la formació a les necessitats dels llocs de treball, tot orientant-la a desenvolupar les habilitats i competències que han de desenvolupar els professionals que els ocupin.

Pla d’acció / 2

Referents en atenció sanitària al territori

Ha finalitzat la reforma de l’atenció especialitzada al Maresme central, de manera que des del 2013, tota l’atenció especialitzada a nivell de primària depèn funcionalment del CSdM. En aquest sentit, s’han redefinit i ampliat serveis a fi d’adaptar els procediments assistencials a les necessitats actuals de la població i s’han establert aliances territorials amb agents de salut de referència per millorar la provisió de serveis.

La salut mental, més accessible

Amb la inclusió de l’ABS de Llavaneres al programa de suport a l’atenció primària, el CSdM ja ofereix suport psiquiàtric a sis de les nou ABS de referència a la comarca i atenció psicològica a tres d’elles. També en atenció primària, s’ha establert la ruta assistencial de la depressió i protocols per identificar pacients amb trastorns mentals severs i greus.

En atenció especialitzada s’ha donat suport a l’Hospital de Calella i a l’Hospital Germans Trias i Pujol en internaments d’alta complexitat per a pacients amb malalties somàtiques i mentals greus. A més a més, s’han definit les línies principals del projecte de millora de l’atenció psiquiàtrica a Urgències.

Aliances estratègiques

 • Hospital Germans Trias i Pujol (ICS)
  • Cirurgia vascular
  • Cirurgia plàstica
  • Cardiologia
  • Pediatria
  • Urgències i emergències
 • Institut Català d’Oncologia
  • Hematologia clínica
  • Psicooncologia
 • Laboratori de Referència de Catalunya
 • UDIAT Centre Diagnòstic S.A.

Pla d’acció / 3

El coneixement,
una opció estratègica

Al maig del 2013 es crea la Direcció Acadèmica, de Recerca i Innovació amb l’objectiu de projectar els professionals, tot promovent accions en aquests tres àmbits.

Docència

Durant aquest any, s’ha produït un increment de l’activitat docent:

 • Més oferta de pràctiques de formació de pregrau
  • 21 estudiants de tercer curs del Grau de Medicina de la UB
  • 36 estudiants de sisè curs del Grau de Medicina de la UAB, que han realitzat un total de 82 rotacions per diferents Serveis
  • 211 estudiants del Grau d’Infermeria de l’Escola Superior de Ciències de la Salut (Tecnocampus)
  • 2 estudiants del Grau de Psicologia de la UB
  • 18 estudiants de l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut
 • Procés d’elecció de professors universitaris obert i transparent
  • 4 professors associats del Departament de Medicina de la UAB
  • 2 professors associats del Departament de Cirurgia de la UAB
  • 1 professora associada del Departament de Medicina de la UB
  • 1 professora associada del Departament de Psicologia de la UB
  • 6 professors de l’Escola Superior de Ciències de la Salut (Tecnocampus)
  • 6 tutors acadèmics de l’Escola Superior de Ciències de la Salut (Tecnocampus)
 • Més residents que mai
  • Primera Jornada de Portes Obertes per a residents
  • Creació d’un espai per a residents al web
  • Increment d’una a dues places de Psiquiatria
  • Incorporació de l’especialitat d’Infermeria en Salut Mental, amb dues places
  • Total: 77 residents

Recerca acreditada i amb impacte social

En el 2013 s’han posat les bases per definir un pla de recerca orientat a desenvolupar una recerca clínica i bàsica de qualitat en malalties prevalents a la comunitat, amb impacte sobre la salut i la qualitat de vida dels habitants del Maresme.

El Pla de Recerca es desplegarà en el marc de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, acreditat per l’Instituto de Salud Carlos III, i es basa en la cooperació amb altres agents del territori, com el Tecnocampus.

Implantar la cultura de la innovació

En un context com l’actual i davant dels reptes sanitaris futurs, la innovació esdevé fonamental per a una assistència de qualitat. El 2012 ja es va crear la Comissió d’Innovació, per identificar àrees on la innovació pot ser un factor de transformació clau i assessorar la Direcció.

Un any més tard, el maig del 2013, es posa en marxa l’Espai d’Idees, una plataforma en línia a través de la qual els professionals han aportat més de 70 propostes orientades o bé a crear productes nous o bé a millorar processos i pràctiques ja existents. D’altra banda, al juliol del 2013, es signe un conveni de col·laboració amb el Centre Tecnològic CETEMMSA per al desenvolupament de la Unitat de Suport a la Innovació.

Pla d’acció / 4

Governança transparent i participativa

En un moment com l’actual, de crisi, incertesa i canvis sobtats, sembla obligat revisar el procés de presa de decisions que culmina en el govern d’una institució. En aquest sentit, es despleguen tres línies d’actuació: l’establiment d’una política de relacions laborals orientada al pacte i basada en l’accessibilitat i la transparència, l’elaboració del Pla d’acció a partir d’un procés participatiu i la revitalització de l’estratègia de responsabilitat social corporativa.

Els professionals, la clau de l’estabilitat

Els bons resultats assistencials que es mostren aquí, així com la possibilitat de realitzar els canvis i els esforços per dur-los a terme en un context de restricció pressupostària, han estat possibles gràcies al compromís, la professionalitat i la voluntat de pacte dels treballadors del CSdM.

L’octubre es va signar un pacte d’empresa que va permetre tancar l’exercici en equilibri a canvi de la renúncia, per part dels professionals, al cobrament de mitja paga de Nadal i de la retribució variable. Aquest pacte s’emmarca en la política de relacions laborals que ha permès que, des del 2011, s’hagin acordat diferents mesures, sempre basades en:

 • mantenir l’activitat i la qualitat assistencial,
 • mantenir la plantilla estructural,
 • minimitzar l’impacte de la crisi en les condicions laborals,
 • comprometre’s a assolir l’equilibri pressupostari.

Estratègia fonamentada en un procés de creació compartit i participatiu

L’elaboració del Pla d’acció comença el març del 2012 i finalitza un any després. Durant aquest temps, hi van participar una seixantena de professionals de diverses disciplines, categories professionals i nivells assistencials. Es tractava tant de persones que no ocupaven càrrecs de responsabilitat en l’estructura de govern de la institució com persones que lideraven equips o processos. També s’hi van incorporar professionals joves que representessin la visió de relleu generacional.

El feedback de la seva feina es realitza periòdicament a través dels canals de comunicació interna i, també, mitjançant una jornada anual, de caire institucional, en la que els professionals que han liderat i pres part en les accions de canvi i millora presenten els resultats a la resta de companys i on s’apunten, també, possibles iniciatives per a l’any següent.

Compromís amb la societat

Al llarg de l’any, el CSdM ha consolidat el seu perfil ambiental, ha reforçat el seu rol com a promotor del coneixement sobre salut entre la població, i ha format part de campanyes solidàries organitzades per associacions de la comarca:

 • Accions de recollida selectiva i d’estalvi energètic i d’aigua
 • Col·laboració amb entitats
  • Oncolliga
  • Creu Roja
  • Club Social “Tu Tries” i Associació de Familiars de Malalts Mentals del Maresme
 • Campanyes
  • Roba Amiga
  • Que no falte de nada (recollida de joguines)
 • Programes de cooperació i ajuda al desenvolupament
  • Projecte La formació en salut maternoinfantil a la Maternité de Talloum (Senegal)
3

Resultats

L’impacte d’accions de gestió i canvis organitzatius, tant en la vessant d’atenció com en l’econòmica, és molt difícil de valorar en un termini de dotze mesos. És per això que aquesta secció mostra com ha evolucionat el CSdM els darrers tres anys per fer front a la crisi i als nous reptes sanitaris.

L’objectiu d’aquestes accions era –i és– millorar l’atenció del CSdM en quatre àmbits: accessibilitat, resolució, qualitat i seguretat i eficiència.

Es consolida un nou model d’atenció especialitzada

Un hospital més resolutiu, amb més activitat quirúrgica i més complex

En els últims quatre anys, les altes quirúrgiques han passat de representar el 44,8% de les altes a ser-ne el 51,3%. Per la seva banda, les altes mèdiques han disminuït del 55,2% en el 2010 al 48,7% actual.

ALTES MÈDIQUES
ALTES QUIRÚRGIQUES

Font: UNITAT DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ, CSdM
* NO S'INCLOU SALUT MENTAL, OBSTETRÍCIA NI PEDIATRIA

CursorPassa el cursor sobre el gràfic
per veure les dades

Més activitat quirúrgica

Hospitalitzaci—ó
2010
2011
2012
2013
Altes totals24.08221.41720.68219.841
Altes d'hospitalització convencional18.85717.17315.85514.724
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)5.2254.2444.8275.090
Altes d'hospitalització a domicili00027
Estades116.800105.410101.07897.433
Llits ocupats320289277267
Consultes externes
2010
2011
2012
2013
Total consultes287.958287.344288.107334.752
Primeres76.68476.48778.077109.905*
Index 1es/2es2,762,762,692,05
Activitat quir˜úrgica
2010
2011
2012
2013
Intervenció quirúrgica de cirurgia major10.2758.9129.4729.730
Intervenció quirúrgica urgent2.0302.0461.8591.838
Intervenció quirúrgica de cirurgia major ambulatòria5.4004.4275.0625.291
Intervenció quirúrgica de cirurgia convencional2.8482.4392.5512.601
Intervenció quirúrgica de cirurgia menor6.5676.4926.8606.756
Parts totals1.5721.5471.3981.227
% Cesˆàrees21,37%23,92%22,75%20,86%
Urgències
2010
2011
2012
2013
Total urgències113.012107.885107.496106.351
% urgències ingressades12,82%12,23%11,40%10,47%
Sessions Hospital de Dia
2010
2011
2012
2013
Total20.42120.87524.18425.032
Hospital de Dia oncohematològic9.2528.4958.8038.670
Resta d'Hospital de Dia11.16912.38015.38116.362

Font: UNITAT DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ, CSdM
(LES DADES INCLOUEN ATENCIÓ ESPECIALITZADA I EN SALUT MENTAL)
* S'INCORPORA EL CENTRE D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE MATARÓ I PREMIÀ DE MAR

CursorPassa el cursor sobre les dades en blau
per veure les observacions

Complexitat

En comparació amb la mitjana d’hospitals del mateix nivell, la complexitat de la casuística atesa a l’Hospital de Mataró ha anat augmentant.

Pes relatiu

Font: IAMETRICS

CursorPassa el cursor sobre el gràfic
per veure les dades

Atenció sociosanitària adequada a les necessitats

L’adequació de l’oferta per donar resposta més adequada a les necessitats de la població, ha comportat la millora de l’estada mitjana:

 • Disminució de llits de llarga estada: de 32 a 17
 • Increment de llits de mitja estada psicogeriàtrica: de 17 a 28
 • Manteniment dels llits de convalescència: 37
 • Manteniment dels llits de cures pal·liatives: 12

Altes totals

Estada mitjana (dies)

Font: UNITAT DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ, CSdM

CursorPassa el cursor sobre el gràfic
per veure les dades

Els reingressos urgents de malalts crònics complexos es redueixen un 25% en un any

El Programa del pacient crònic complex (PCC) del CSdM es va exposar com a exemple d’experiència d’èxit en la jornada sobre la implementació del Pla de salut 2011-2015 a la Regió Sanitària Barcelona Àmbit Metropolità. A l’acte, celebrat al novembre, hi van participar 400 professionals sanitaris del total de 23 hospitals que agrupa el territori, que atén el 44% de la població catalana.

Els reingressos urgents fins a un mes després de l’alta hospitalària dels malalts inclosos al Programa PCC han passat del 34,2% al 2012 al 25,8% durant el 2013. La xifra suposa una reducció interanual del 24,6%.

En el 2013 s’observa una davallada del nombre d’ingressos urgents, malgrat haver incorporat més pacients al Programa PCC.

Pacient crònic complex
2012
2013
Acumulat actual
Pacients en programa1.4311.65215,44%
Freqüentació a Urgències59,6%57,6%-3,4%
Reiteració a Urgències3,073,183,5%
Ingressos urgents1.2071.2947,2%
% pacients ingressats59,7%55,6%-6,9%
% reingressos urgents34,2%25,8%-24,6%

Font: UNITAT DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ, CSdM

L’atenció domiciliària redueix els ingressos a Urgències

Molts dels casos atesos pel servei d’Atenció Domiciliària del CSdM s’han resolt amb els consells facilitats durant la trucada telefònica mateixa o bé amb una visita del metge al domicili del pacient. Així doncs, els casos en què el problema ha acabat en un ingrés al Servei d’Urgències han disminuït.

Urgències 24 hores. Casos gestionats per tipus de servei (2013)

METGE A DOMICILI
ORIENTACIÓ MÈDICA
AMBULÀNCIA D'URGÈNCIES
AMBULÀNCIA D'EMERGÈNCIES
CENTRE D'URGÈNCIES

Font: CONSORCI 24HORES

CursorPassa el cursor sobre el gràfic
per veure les dades

Pacient crònic. Casos gestionats per tipus de servei

METGE A DOMICILI
VALORACIÓ MÈDICA
AMBULÀNCIA D'URGÈNCIES
DERIVAT A CONSULTES EXTERNES

Font: CONSORCI 24HORES

CursorPassa el cursor sobre el gràfic
per veure les dades

Pacient oncològic. Casos gestionats per tipus de servei

METGE A DOMICILI
VALORACIÓ MÈDICA
AMBULÀNCIA D'URGÈNCIES
CENTRE D'URGÈNCIES
DERIVAT A CONSULTES EXTERNES

Font: CONSORCI 24HORES

CursorPassa el cursor sobre el gràfic
per veure les dades

Més qualitat i més seguretat

En comparació amb hospitals del seu mateix nivell, l’Hospital de Mataró obté resultats de mortalitat, complicacions i readmissions per sota de la mitjana esperada. En els índex relacionats amb la gestió dels recursos (Índex d’Estades Ajustat per Risc-IEAR i Índex de Cirurgia Sense Ingrés Ajustat-ICSIA), els resultats són millors que la mitjana. Tots els indicadors de qualitat i gestió milloren respecte a l’any anterior.

Mortalitat (Índex de mortalitat ajustat per risc-IMAR) contribució: -41,4

0
1
2

complicacions (Índex de complicacions ajustat per risc-ICAR) contribució: -167,3

0
1
2

readmissions (Índex de readmissions ajustat per risc-IRAR) contribució: -141,0

0
1
2

Estades (Índex d’Estades Ajustat per Risc-IEAR) Impacte (dies): -13.920,4

0
1
2

Cirurgia Sense Ingrés (Índex de Cirurgia Sense Ingrés Ajustat-ICSIA) Impacte (dies): 478,1

0
1
2

Font: Activitat d’hospitalització Peer (2013 vs 2012). IAMETRICS.
* La barra horitzontal es correspon a les dades del 2013 i la línia vertical a les del 2012

Hospitalitzacions potencialment evitables

Indicador brut (per 100.000 habitants)
Indicador ajustat

Font: MSIQ

CursorPassa el cursor sobre els gràfics
per veure les dades

Satisfacció dels usuaris per sobre de la mitjana catalana

El 93% dels pacients atesos tornarien a visitar-s’hi si poguessin escollir

Segons les enquestes de satisfacció realitzades pel Servei Català de la Salut, el grau de satisfacció global dels pacients de les tres àrees bàsiques de salut del Consorci Sanitari del Maresme és superior a la mitjana registrada a altres centres catalans. El percentatge de persones que, en cas de poder triar, tornaria a utilitzar els serveis de salut mental del CSdM és vuit punts superior a la tendència a Catalunya. L’Hospital de Mataró és un dels hospitals del Barcelonès nord amb un índex més alt de fidelització.

El Servei de Rehabilitació més ben valorat de Catalunya

El 95% dels pacients que es visiten el Servei de Rehabilitació del CSdM hi tornaria, un percentatge que està nou punts per sobre de la mitjana catalana. El tracte dels fisioterapeutes, la informació rebuda i l’atenció dels metges rehabilitadors són els aspectes més ben valorats.

SOCIOSANITARI 

 

 

 

REHABILITACIÓ 

HOSPITAL DE MATARÓ 

SALUT MENTAL AMBULATÒRIA 

ATENCIÓ PRIMÀRIA 

% CSdM
% CATALUNYA

Font: CATSALUT. PLA D'ESTUDIS DE SATISFACCIÓ PLAENSA

CursorPassa el cursor sobre els gràfics
per veure les dades

Millores en gestió i en eficiència

Per assolir aquests resultats, en un entorn de restricció pressupostària severa, ha estat necessari aplicar una gestió basada en el rigor i l’austeritat. Com que ja es partia d’una bona gestió de la institució, força eficient, les àrees de millora per la via de la gestió tenien, lògicament, un impacte econòmic limitat. És per això que l’actuació s’ha efectuat en dos fronts:

 • Reduir la despesa, sobretot en àrees no assistencials: subministraments, serveis generals, seguretat i àrees administratives.
 • La innovació organitzativa com a via de millora de l’eficiència interna respon també a la necessitat d’adaptar estructures i serveis a les necessitats actuals de la població a atendre (ja se n’han apuntat accions i resultats en apartats anteriors).

Les nostres despeses per UME són significativament inferiors a les dels Hospitals de referència

Indicadors d’eficiència
 
Despeses personal / UME assistencial-7,14%
Despeses personal + treballs realitzats per tercers / UME assistencial-11,34%
Consum fàrmacs (amb MHDA) / UME assistencial-17,5%
Consum fàrmacs (sense MHDA) / UME assistencial-19,43%
Consum material sanitari / UME assistencial-26,35%
Consums / UME assistencial-21,37%
Serveis externs / UME assistencial-14,39%
Despeses explotació / UME assistencial-15,46%
Ingressos explotació / UME assistencial-14,57%

Font: CENTRAL DE BALANÇOS
* UME: UNITAT DE MESURA ESTÀNDARD
* MHDA: MEDICACIÓ HOSPITALÀRIA DE DISPENSACIÓ AMBULATÒRIA

La nostra productivitat és més alta que la dels Hospitals de referència

Indicadors de productivitat
UME assistencial / Total personal assistencial11,16%
UME assistencial / Titulats superiors assistencials12,42%
UME assistencial / Titulats grau mitjà assitencial14,38%
UME assistencial / Personal d’infermeria i auxiliar10,64%

Font: CENTRAL DE BALANÇOS
* UME: UNITAT DE MESURA ESTÀNDARD

Atenció farmacèutica més eficient

El cost promig de tots els grups importants de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria és inferior en el CSdM respecte a la mitjana catalana.

Promig cost per crups/cips 2010-2013
Diferències respecte a la mitjana de Catalunya

Font: SERVEI DE FARMÀCIA DEL CSdM, A PARTIR DE DADES FACILITADES PEL CATSALUT (2013)

CursorPassa el cursor sobre el gràfic
per veure les dades
4

El consorci
en dades

El CSdM

El Consorci Sanitari del Maresme és una empresa pública amb la finalitat de contribuir a la millora de l’estat de salut de la població de l’àrea territorial del Maresme. Per això ofereix una cartera de serveis –sanitaris, sociosanitaris i socials– adaptada a les necessitats i a les expectatives dels ciutadans en un marc de continuum assistencial.

L’Hospital de Mataró dóna servei a una població de 264.021 persones. A més de l’atenció que es fa a l’hospital, aquesta àrea inclou dispositius d’atenció primària, sociosanitària i atenció a la dependència.

A més a més, el CSdM dóna servei de salut mental i addiccions a una població de 418.155 persones, a la comarca del Maresme.

Àrea d’influència de l’Hospital de Mataró
Àrea d’influència de Salut mental i addiccions

Les persones

El consell rector

Organigrama

6 representants del Servei Català de la Salut
3 representants de l’ajuntament de mataró
1 representant del consell comarcal del maresme

A 31 de desembre de 2013

Organigrama

Organigrama
A 31 de desembre de 2013

Els professionals

Organigrama

NOTA: Taula de professionals en personal equivalent

Una organització
sanitària integral

El CSdM ofereix tots els nivells d’atenció, mitjançant una xarxa de tretze centres amb estratègies i objectius comuns. L’assignació de recursos alinea els objectius dels serveis amb els objectius globals.

Les tasques transversals s’organitzen al voltant dels processos, i la integració i l’adaptació mútua constitueixen el principal mecanisme de coordinació.

Atenció especialitzada hospitalària
Llits a hospitalització convencional264
Llits a Cures Intensives10
Places a Hospital de Dia55
Quiròfans de cirurgia major8
Quiròfans de cirurgia menor3
Quiròfans d’obstetrícia1
Sales de part2
Sales de dilatació3
Consultes externes66
Boxs a Urgències34
Atenció especialitzada extrahospitalària
 
Cap II El Maresme
Cap II Premià de Mar
Atenció a la salut mental i les addiccions
Consultes externes33
Places d’Hospital de Dia Adults15
Places d’Hospital de Dia Infantojuvenil10
Llits d’adults a Salut Mental i Addiccions30
Llits d’infantojuvenil a Salut Mental i Addiccions6
Atenció primària
Àrees bàsiques3
Dispensaris locals5
Consultes53
Atenció sociosanitària
Llits94
Places d'Hospital de Dia40
Consultes4
Atenció social
Places de residència62
Places de centre de dia de residència16

Comptes anuals

Balanç de situació
Actiu
Actiu no corrent76.399.793,45 €
Actiu corrent23.353.731,59 €
Total actiu99.753.525,04 €
Patrimoni net i passiu
Patrimoni net61.435.648,47 €
Passiu no corrent8.931.846,29 €
Passiu corrent29.386.030,28 €
Total patrimoni net i passiu99.753.525,04 €
Liquidació del pressupost en comptabilitat pública
Ingressos103.809.821,36 €
Despeses103.689.459,13 €
Resultat de la comptabilitat pública120.362,23 €

Activitat

Atenció especialitzada hospitalària

Hospitalització
 
 
 
20122013dif.
Altes totals19.99119.060-4,7%
Altes d'hospitalització convencional14.02913.593-3,1%
Estades87.53483.355-4,8%
Estada mitjana5,775,983,6%
Altes per servei
 
 
 
 
20122013dif.
Anestèsia i ReanimacióAltes totals3566,7%
Altes CMA3566,7%
Angiologia i Cirurgia VascularAltes totals4564958,6%
Altes hosp. convencional3423481,8%
Altes CMA11414728,9%
Estades2.7732.513-9,4%
Estada mitjana8,117,22-10,9%
Aparell DigestiuAltes totals4237-11,9%
Altes hosp. convencional34365,9%
Altes CMA81-87,5%
Estades10314641,7%
Estada mitjana3,034,0633,9%
CardiologiaAltes totals824735-10,8%
Estades5.3544.834-9,7%
Estada mitjana6,56,591,4%
Cirurgia GeneralAltes totals3.1243.1972,3%
Altes hosp. convencional2.2782.255-1,0%
Altes CMA84694211,3%
Estades13.66912.243-10,4%
Estada mitjana65,43-9,5%
Cirurgia Maxil·lofacialAltes totals2292290,0%
Altes hosp. convencional3837-2,6%
Altes CMA1911920,5%
Estades8310121,7%
Estada mitjana2,182,7325,0%
Cirurgia Ortopèdica i TraumatologiaAltes totals2.5532.5991,8%
Altes hosp. convencional1.5031.5442,7%
Altes CMA1.0501.0550,5%
Estades8.4158.8535,2%
Estada mitjana5,65,732,4%
Cirurgia PediàtricaAltes totals18624230,1%
Altes hosp. convencional1610-37,5%
Altes CMA17023236,5%
Estades1610-37,5%
Estada mitjana110,0%
Cirurgia PlàsticaAltes totals2112172,8%
Altes hosp. convencional7037-47,1%
Altes CMA14118027,7%
Estades387204-47,3%
Estada mitjana5,535,51-0,3%
GinecologiaAltes totals6216575,8%
Altes hosp. convencional3633928,0%
Altes CMA2582652,7%
Estades1.0501.0893,7%
Estada mitjana2,892,78-4,0%
Hospitalització a DomiciliAltes totals27
Estades169
Estada mitjana6,26
Medicina InternaAltes totals4.1653.982-4,4%
Estades33.29231.685-4,8%
Estada mitjana7,997,96-0,5%
NeonatologiaAltes totals244162-33,6%
Estades1.4161.135-19,8%
Estada mitjana5,87,0120,7%
NeurologiaAltes totals3663742,2%
Estades2.2612.60615,3%
Estada mitjana6,186,9712,8%
ObstetríciaAltes totals1.5061.334-11,4%
Estades4.2473.628-14,6%
Estada mitjana2,822,72-3,6%
OftalmologiaAltes totals1.4051.5137,7%
Altes hosp. convencional97-22,2%
Altes CMA1.3961.5067,9%
Estades1124118,2%
Estada mitjana1,223,43180,5%
OncologiaAltes totals447441-1,3%
Estades3.0763.79823,5%
Estada mitjana6,948,6124,0%
OtorinolaringologiaAltes totals4905083,7%
Altes hosp. convencional221219-0,9%
Altes CMA2692897,4%
Estades811711-12,3%
Estada mitjana3,673,25-11,5%
Pediatria MèdicaAltes totals7858133,6%
Estades2.6992.462-8,8%
Estada mitjana3,443,03-11,8%
PneumologiaAltes totals244234-4,1%
Estades2.7882.278-18,3%
Estada mitjana11,479,74-15,2%
Unitat de Cures IntensivesIngressos totals614576-6,2%
Estades3.1702.938-7,3%
Estada mitjana5,135,10-0,6%
UrologiaAltes totals835752-9,9%
Altes hosp. convencional4594784,1%
Altes CMA376274-27,1%
Estades2.3222.81921,4%
Estada mitjana5,065,916,6%
Activitat per servei / especialitat
AltesCirurgia UrgentCirurgia ConvencionalCirurgia Major AmbulatòriaCirurgia MenorTotal intervencions quirúrgiquesConsultes externesUrgències
Al·lergologia------2.415-
Anestèsia i Reanimació541-13-546.429-
Angiologia i Cirurgia Vascular49537221151454546.829-
Cardiologia73534482-8413.902-
Cirurgia General3.1977487591.0471.0373.59114.43614.543
Cirurgia Maxil·lofacial2298291961.3401.5732.051-
Cirurgia Pediàtrica242-1234182531.382-
Cirurgia Plàstica2171451853375682.843-
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)2.5995487681.0601572.53349.60328.511
Clínica del dolor------1.474-
Dermatologia-1--2.4342.43516.330-
Digestiu37542-119.246-
Endocrinologia------15.037-
Farmàcia------435-
Ginecologia657883032743731.0387.0536.201
Hematologia------16.745-
Hospitalització a Domicili27-------
Medicina Física i Rehabilitació------8.396-
Medicina Interna3.982-----8.22537.356
Neonatologia162-------
Neurologia374-----8.275-
Obstetrícia1.334267---2673.276-
Oftalmologia1.513251.4972091.71328.217-
Oncologia441-----11.250-
Otorinolaringologia (ORL)508251263407056120.135-
Pediatria Mèdica813--1-19.31716.406
Pneumologia234-----9.912-
Reumatologia------8.697-
Unitat de Cures Intensives*57671--8--
Unitat de suport a urgències------1.198-
Urologia752262912897361.34211.811-
Total18.7101.8382.6015.2916.75616.486294.919103.077
* Les altes de la Unitat de Cures Intensives fan referència als ingressos. En el total d’altes es comptabilitzen les altes de la Unitat de cures intensives.
Diagnòstics i procediments més freqüents de les altes hospitalàries
Cataractes1.391
Part vaginal964
Insuficiència cardíaca735
Herniorràfia631
Malaltia pulmonar obstructiva crònica562
Bronquitis/asma561
Infecció urinària556
Pneumònia472
Psicosi442
Artroscòpia337
Fractura de fèmur319
Colecistectomia311
Accident vascular cerebral301
Intervencions anals/perianals292
Cesària258
Patologia vertebral247
Gastroenteritis236
Infart agut de miocardi229
Intervencions de la mà221
Apendicectomia211
Isquèmia crònica d'extremitats inferiors199
Curetatge uterí196
Angina de pit187
Intervencions amígdales/adenoides186
Galindons / deformitats dels dits del peu177
Síndrome del túnel carpià165
Resecció colorectal156
Pròtesi de genoll153
Resecció transuretral de bufeta144
Pròtesi de maluc no traumàtica103
Activitat de l’Hospital de Dia
 
 
 
20122013dif.
Onco-Hematologia8.8038.670-1,50%
Polivalent10.15010.8256,70%
Gabinets
 
 
ServeiAgrupació visitesComptador
Al·lergologiaProves cutànies437
Immunoteràpia - vacunes193
Angiologia i Cirurgia VascularEcodoppler arterial / venós1.615
Doppler, pletismografia i claudicometria651
Capil·laroscòpia58
Aparell DigestiuColonoscòpia3.447
Gastroscòpia2.181
Polipectomia507
Fibroscan172
Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica119
Càpsula endoscòpica15
CardiologiaEcocardiograma4.586
Holter1.600
Ergometria843
Ecocardiograma transesofàgic64
Ecocardiograma stress43
Cardioversió16
Ginecologia i ObstetríciaNon-stress test (N.S.T.)1.846
Ecografia ginecològica1.300
Ecografia obstètrica873
Urodinàmia341
Biòpsia de Corion10
Amniocentesi5
HematologiaAnticoagulants orals 12.428
Aspirats medul·lars71
Medicina Física i RehabilitacióTractament toxina botulínica278
Valoració esportiva bàsica164
Ergometria132
Medicina InternaFibroscan86
Motilitat DigestivaBiofeedback- rehabilitació458
Estudi deglució disfàgia343
Ecografia endoanal323
Manometria anorectal228
Electroestimulació per disfàgia140
Manometria esofàgica138
Impedància / pHmetria esofàgica133
Videoproctografia dinàmica59
Temps trànsit intestinal33
Estudi de neurofisiologia digestiva10
NeurologiaElectroencefalograma833
Electromiograma616
Doppler transcranial348
Tractament toxina botulínica292
OftalmologiaTomografia coherència òptica (O.C.T.)2.240
Campimetries1.118
Làser YAG716
Teràpia fotodinàmica649
Angiografies550
Làser Argón479
OtorinolaringologiaFibronasolaringonoscòpia2.107
Audiometria1.512
Impedanciometria844
Potencials evocats auditius459
Estroboscòpia16
Pediatria MèdicaEcocardiograma414
PneumologiaEspirometria3.516
Exploració funcional respiratòria927
Poligrafia respiratòria793
Cutireaccions428
Broncoscòpia235
UrologiaFluxometria388
Urodinàmia152

Atenció a la salut mental

Hospitalització
 
 
 
20122013dif.
Altes totals69178113,0%
Estades13.54413.9092,7%
Estada mitjana19,6017,81-9,1%
Hospitalització per servei
 
 
 
 
20122013dif.
Psiquiatria AdultsAltes totals61769412,5%
Estades11.57811.8852,7%
Estada mitjana18,7617,13-8,7%
Psiquiatria InfantilAltes totals748717,6%
Estades1.9662.0243,0%
Estada mitjana26,5723,26-12,5%
Hospital de Dia
 
 
 
20122013dif.
Sessions realitzades5.2315.5375,8%
Urgències
 
 
 
20122013dif.
Total d'urgències ateses3.1863.2742,8%
% urg. ingressades20,3%20,9%2,6%
Activitat de consulta externa
 
 
 
Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)20122013dif.
Total consultes13.88514.5995,1%
Primeres1.5161.481-2,3%
Segones12.36913.1186,1%
Índex 1es/2es8,28,98,6%
Centre d'Atenció i Seguiment (CAS)20122013dif.
Total consultes7.6068.2858,9%
Primeres797785-1,5%
Segones6.8097.50010,1%
Índex 1es/2es8,59,611,8%
Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)20122013dif.
Total consultes7.4677.5521,1%
Primeres8398511,4%
Segones6.6286.7011,1%
Índex 1es/2es7,97,90,0%

Atenció primària

Totals dels centres d'Atenció Primària
 
 
 
20122013dif.
Total visites306.577310.1981,2%
Metge de família164.116163.465-0,4%
Pediatria32.45230.931-4,7%
Odontologia7.8177.448-4,7%
Infermeria95.738102.9067,5%
ABS Mataró Centre
 
 
 
20122013dif.
Total visites84.80788.0063,8%
Metge de família49.39349.6270,5%
Pediatria7.8337.708-1,6%
Odontologia1.5271.85021,2%
Infermeria24.41727.44312,4%
ABS Cirera-Molins
 
 
 
20122013dif.
Total visites126.731127.3840,5%
Metge de família69.02969.2480,3%
Pediatria15.00914.487-3,5%
Odontologia4.1223.327-19,3%
Infermeria35.98538.1896,1%
ABS Argentona
 
 
 
20122013dif.
Total visites95.03994.808-0,2%
Metge de família45.69444.590-2,4%
Pediatria9.6108.736-9,1%
Odontologia2.1682.2714,8%
Infermeria35.33637.2745,5%

Atenció sociosanitària

Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
 
 
 
20122013dif.
ConvalescènciaAltes totals41449218,8%
Estades de les altes12.77314.20811,2%
Estada mitjana30,8528,88-6,4%
Cures Pal·liativesAltes totals2342517,3%
Estades de les altes4.7804.375-8,5%
Estada mitjana20,4317,43-14,7%
Mitja Estada psicogeriàtricaAltes totals279236-15,4%
Estades de les altes8.9269.4385,7%
Estada mitjana31,9939,9925,0%
Llarga EstadaAltes totals9066-26,7%
Estades de les altes6.4707.96323,1%
Estada mitjana71,89120,6567,8%
PADES
2013
Població de cobertura96.841
Malalts atesos250
Visites mèdiques al domicili699
Visites d'infermeria al domicili1.391
Visites de treball social al domicili699
Residència Sant Josep
 
 
 
20122013dif.
Altes totals333712,1%
Estades del període18.62019.1843,0%
Estades de les altes15.84016.2472,6%
Estada mitjana480,00439,11-8,5%
Valoracions SEVAD
 
 
 
20122013dif.
Total valoracions4.9645.98820,6%
Primeres sol·licituds2.4162.91820,8%
Revisió de grau2.2852.69117,8%
Reclamació de grau26337944,1%
Valoracions CAD
 
 
 
20122013dif.
Total valoracions13.71113.78318,7%
Valoracions realitzades4.2494.207-1,0%
Expedients confirmats4.2724.4183,4%
No presentats o baixes841637-24,3%
Expedients acabats i retornats al CAD de referència4.2714.4143,3%
Expedients retornats per incidències7810737,2%
Consultes externes
 
 
 
20122013dif.
Consultes avaluació i seguiment (primeres)494469-5,1%
Consultes avaluació i seguiment (succesives)57463711,1%
Avaluacio geriàtrica116111-4,3%
Avaluació cures7971-10,1%
Avaluació transt. cognitius2552747,5%
Atenció de dia
 
 
 
20122013dif.
Sessions reals9.6719.323-3,6%
Places40400,0%
% ocupació96,7%94,0%-2,7%
Ingressos9611216,7%
Altes totals110106-3,6%
Total pacients atesos1631778,6%
Pacients per dia3938-2,8%

Serveis centrals

Anatomia Patològica
 
 
 
20122013dif.
Biòpsies11.04011.4183,4%
Citologies10.06210.7386,7%
% informes biòpsies amb demora <= 5 dies54,12%45,09%-9%
% informes citologies amb demora <= 5 dies97,07%99,21%2,1%
Necròpsies4237-11,9%
Biòpsies intraoperatòries225206-8,4%
Citologies intraoperatòries1431483,5%
Diagnòstic per la imatge
 
 
 
20122013dif.
Total proves131.683129.966-1,3%
Ecografies14.25014.126-0,9%
Mamografies1.9581.851-5,5%
RMN7.7688.0824,0%
RX contrast.1.5671.540-1,7%
RX convenc.57.50357.5780,1%
Escàners15.82016.2212,5%
Tòrax32.81730.568-6,9%
Farmàcia
 
 
 
Activitats20122013dif.
Tractaments en dosis unitàries101.078103.2752,17%
Dispensacions ambulatòries a pacients externs (MHDA)9.66317.07776,73%
Mescles de citostàtics estèrils elaborades7.6417.7521,45%
Nutricions parenterals centrals elaborades1.5971.437-10,02%
Nutricions parenterals perifèriques elaborades472360-23,73%
Laboratori clínic
 
 
 
Determinacions20122013dif.
Total determinacions1.502.2841.478.249-1,6%
Hospitalització304.698308.9221,4%
Consultes externes621.041607.978-2,1%
Urgències295.855292.278-1,2%
Atenció primària226.286216.441-4,4%
Altres54.40452.630-3,3%
Peticions20122013dif.
Total peticions205.458199.767-2,8%
Hospitalització43.32941.778-3,6%
Consultes externes73.34971.783-2,1%
Urgències54.03852.268-3,3%
Atenció primària22.04722.5532,3%
Altres12.69511.385-10,3%
Medicina Física i Rehabilitació
 
 
 
Sessions20122013dif.
Total sessions73.58274.4371,2%
Fisioteràpia62.24862.4020,2%
Hidroteràpia607495-18,5%
Logopèdia2.1422.52217,7%
Teràpia ocupacional8.5859.0185,0%

Treball Social

Hospital de Mataró
Casos atesos2013
Total1.402
Hospitalització1.234
Consultes externes39
Urgències81
Hospital de Dia3
Hospital de dia del pacient crònic complex31
Altres14
ABS Argentona
 
Visites1.887
Visites a domicili85
ABS Mataró Centre
Visites1.368
Visites a domicili23
ABS Cirera-Molins
Visites2.099
Visites a domicili81
Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Visites1.841
Casos atesos al centre643
Llarga Estada geriàtrica/psicogeriàtrica152
Convalescència geriàtrica/psicogeriàtrica381
Cures Pal·liatives90
Hospital de Dia geriàtric/psicogeriàtric20
Salut Mental i Addiccions
Salut Mental Adults2013
Visites1.228
Casos atesos405
Salut Mental Infantojuvenil2013
Visites393
Casos atesos165
Drogodependències2013
Visites1.836
Casos atesos1.388
Residència Sant Josep
Visites560
PADES
Visites729
Casos atesos250

Usuaris

Hospital de Mataró
Reclamacions436
Agraïments62
ABS Argentona
Reclamacions6
Agraïments0
ABS Mataró Centre
Reclamacions11
Agraïments0
ABS Cirera-Molins
Reclamacions12
Agraïments0
Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Reclamacions2
Agraïments6
Salut Mental i Addiccions
Reclamacions20
Agraïments0
Residència Sant Josep
Reclamacions0
Agraïments0
PADES
Reclamacions0
Agraïments4

Recerca

Projectes actius
Total43
Fisiologia digestiva12
Envelliment, fragilitat i dependència8
Malalties infeccioses respiratòries6
Altres projectes17
Resum d’activitat científica
Publicacions científiques89
Altres tipus de publicacions (llibres, capítols, etc.)8
Comunicacions a congressos135
Ponències, conferències i taules rodones61
Beques i/o premis competitius concedits4
Tesis doctorals inscrites29

Docència

Formació Sanitària Especialitzada
Període 2013-2014Total anys1r any2n any3r any4t any5è anyTotal
Anestesiologia i Reanimació41111NA4
Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu5111115
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia5111115
Farmàcia Hospitalària41110NA3
Geriatria41101NA3
Medicina Intensiva5001113
Medicina Interna5212218
Oncologia Mèdica*5011103
Pediatria41111NA4
Medicina Física i Rehabilitació41111NA4
Medicina Familiar i Comunitària44334NA14
Obstetrícia i Ginecologia41111NA4
Llevadores233NANANA6
Psicologia Clínica41111NA4
Psiquiatria42111NA5
Infermeria de Salut Mental22NANANANA2
Total22181617477

* El 5 d’abril de 2013 s’aprova el nou pla formatiu de 5 anys


Hospital de Mataró
Carretera de Cirera, s/n
08304 Mataró
Tel. 937 417 700 · Fax 937 417 733


Àrea Bàsica de Salut Mataró Centre
Camí Ral, 208-210
08301 Mataró
Tel. 937 555 190


Àrea Bàsica de Salut Cirera-Molins
Frederic Mistral, s/n
08304 Mataró
Tel. 937 575 554


Àrea Bàsica de Salut Argentona
Joan Fuster i Ortells, 1
08310 Argentona
Tel. 937 561 092 · Fax 937 561 374


Consultori local del Cros
Avinguda Mediterrània, s/n
08310 Argentona
Tel. 937 574 990


Consultori local de Dosrius
Rials, 14
08319 Dosrius
Tel. 937 919 084


Consultori local de Can Massuet
Avinguda el Far, 10
08319 Dosrius
Tel. 937 916 173


Consultori local de Canyamars
Major, 39
08318 Canyamars
Tel. 937 955 224


Consultori local d’Òrrius
Carretera de la Roca, 2
08317 Òrrius
Tel. 937 560 242


Centre de Salut Mental i Addiccions
Carretera de Cirera, s/n
08304 Mataró
Tel. 937 417 700


Residència Sant Josep
Muralla de Sant Llorenç, 15
08301 Mataró
Tel. 937 902 618 · Fax 937 908 453


Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Hospital, 31
08301 Mataró
Tel. 937 582 800 · Fax 937 582 813


Programa d’Atenció Domiciliària Equip de Suport (PADES)
Maria Vidal, 46-48
(edifici del Casal de Curació)
08340 Vilassar de Mar
Tel. 937 592 267 · Fax 937 595 903